Автоматизиран вертикален склад модел Lean-Lift®  на HÄNEL GmbH&Co.KG

бе инсталиран във Викис Хидравликс ООД. Автоматизираният склад е предвиден за съхранение на материали за производство като постига максимално оползотворяване на височината на помещението при минимална заета сградна площ.

Материалният поток се управлява посредством вградения инвентарен мениджмънт на Lean-Lift®, който позволява и дистанционно управление от всеки компютър на клиента.

Инвентарният мениджмънт позволява следене на наличностите, бърз достъп до материалите управление на доставките и контрол на складовите процеси.

Внедряването на автоматизирания вертикалният склад е в рамките на договор на клиента за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.